Tilaus- ja sopimusehdot

Tilaus- ja Sopimusehdot – Palveluiden käyttö- ja maksuehdot. Data Help Group Oy 19.7.2023.

1 Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Data Help Group Oy:n (myöhemmin Data Help Group) tarjoamiin palveluihin asiakkaille. Palvelut toimitetaan asiakkaalle Data Help Group Oy:n tai sen kanssa samaan franchise-ketjuun kuuluvan yrityksen kautta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

1.1 Määritelmiä

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan kuluttaja- tai yritysasiakasta, joka hankkii palveluita Data Help Group:lta.

Palvelu. Palvelulla tarkoitetaan palveluja, kuten avaimet käteen -palvelua, puhelintukea, kotikäyntejä, etätukipalvelua, asennus-, huolto-, ylläpito-, tuotetuki-, tietoturva-, päivitys-, suojaus-, taltiointi-, koulutus- ja muita asiantuntijapalveluita.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun Data Help Groupilta tai kun Data Help Group hyväksyy asiakkaan tilauksen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Data Help Groupin antamaa kirjallista suostumusta. Data Help Groupilla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta etukäteen asiakkaalle.

Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

3.1 Palvelun toimittaminen

Asiakkaan tulee järjestää tarvittavat huonetilat, laitetilat ja sähköverkko Data Help Groupille, jotta palvelu voidaan toimittaa. Asiakas vastaa aiheutuneista kuluista, jos hän laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa. Asiakas vastaa myös siitä, että tilattuun palveluun tarvittavat laitteet, ohjelmistot, kaapelit, johdot ja muut tarvikkeet ovat toimintakuntoisina ja niihin liittyvät asennus- ja käyttöohjeet ovat saatavilla. Asiakas vastaa hankittujen laitteiden, ohjelmistojen ja tarvikkeiden soveltuvuudesta tarkoitukseen ja niiden toiminnallisuudesta. Asiakas vastaa myös tarvittavien käyttöoikeuksien varmistamisesta.

3.2 Palvelun tuottaminen

Data Help Group voi tuottaa palvelun joko itse tai alihankkijan avulla. Palvelun saatavuus voi vaihdella alueittain. Data Help Group toimittaa palvelun ammattitaitoisesti ja huolellisesti asiakkaan edut huomioiden. Asiakkaan hyväksynnällä voidaan suorittaa lisätöitä, joista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Data Help Group informoi asiakasta palvelun etenemisestä ja tavoitellun lopputuloksen saavuttamisesta. Palveluihin sisältyy kahden viikon palvelutakuu.

3.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

Data Help Group myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden toimitettuihin ohjelmistoihin ja asiakirjoihin. Asiakas voi käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan palvelun käyttöön liittyen ohjelmistojen mukana toimitettujen lisenssiehtojen ja Data Help Groupin ohjeiden mukaisesti.

Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Data Help Groupin tai kolmannen osapuolen (kuten Data Help Groupin päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä asiakkaalla ole ilman Data Help Groupin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannelle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on Data Help Groupin pyynnöstä omalla kustannuksellaan palautettava tai hävitettävä hallussaan oleva alkuperäinen luovutettu materiaali sekä siitä mahdollisesti valmistetut kopiot.

Palvelun virhe, vahingonkorvausvastuu ja asiakkaan velvollisuudet virhetilanteessa

4 Palvelun viivästys ja seuraamukset viivästyksestä

Palvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu viimeistään sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on vastaavasti viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen. Asiakkaalla on oikeus vaatia palvelun toimittamista, jollei palvelun toimittaminen ole Data Help Groupin kannalta kohtuutonta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus viivästyksen vuoksi, jos Data Help Groupin sopimusrikkomus on olennainen.

5 Palvelun virhe ja vahinkojen korvaaminen

Palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta taikka ylivoimaisesta esteestä. Palvelun virhe arvioidaan palvelun luovutuksen ajankohdan mukaan tai jos luovutus viivästyy asiakkaan puolella olevasta syystä, Data Help Groupin tehtyä sen, mitä palvelun luovutus siltä edellyttää. Palvelu katsotaan luovutetuksi, kun se on suoritettu loppuun. Data Help Group vastaa näiden ehtojen mukaisesti virheestä, joka palvelussa on ollut luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta tuon ajankohdan jälkeen. Asiakas ei saa vedota palvelun virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä Data Help Groupille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta virheeseen, jos Data Help Group on menetellyt törkeän huolimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti.

Virhetilanteessa asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus vaatia Data Help Groupilta virheen oikaisua tai uutta suoritusta. Jos palvelun virhettä ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta tai jos virhe ei ole korjattavissa, eikä suorituksen uusiminen tule kyseeseen, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Data Help Group korjaa virheen kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Data Help Group saa kuitenkin kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta taikka kieltäytymiselle on asiakkaan osoittama muu erityinen syy. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen palvelun viivästyksen tai virheen aiheuttamasta välittömistä vahingosta.

Data Help Group on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta asiakkaan osoittamista vahingoista vain, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista. Vahinkoa ei myöskään korvata, jos Data Help Group osoittaa, että vahinko on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Data Help Group ei korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tiedostojen ja/tai ohjelmistojen häviämisestä tai rikkoontumisesta aiheutunutta vahinkoa. Asiakas vastaa tiedostojen, ohjelmistojen ja muun asiakkaan laitteistoihin tallennetun informaation varmuuskopioinnista ennen Data Help Groupin palvelun toimittamista.

Asiakkaan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon asiakkaan mahdollinen myötävaikutus, Data Help Groupin mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Asiakastiedot ja niiden käyttö

6 Asiakastiedot ja niiden käyttö

Data Help Group voi käsitellä asiakastietoja mm. asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa kulloinkin voimassaolevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Asiakkaan tulee ennen palvelun tarjoamista antaa Data Help Groupille sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Data Help Groupille tietojensa muutoksista. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan ilmoittamat palvelun käyttäjät ja laskutusosoitteeksi ilmoitetut henkilöt ovat hyväksyneet heitä koskevien tietojen antamisen.

Data Help Groupin palveluiden asiakasrekistereiden tietoja käsitellään mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa. Data Help Groupin palveluiden tietosuojaselosteet ovat nähtävillä internet-sivuillamme tietosuojaselosteessamme. Asiakkaalla on oikeus kieltää Data Help Groupia käyttämästä ja luovuttamasta häntä koskevia henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin. Data Help Groupilla on oikeus tallentaa asennus-, ohjeistus tai tukipalveluita koskevat asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7 Maksut ja laskutus

Asiakas maksaa Data Help Groupille palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Data Help Groupilla on oikeus päättää palveluidensa maksuista, eräpäivistä, laskutuskausista, laskun maksu- ja toimitustavoista, ellei toisin ole säädetty. Maksuja voidaan periä sekä etu- että jälkikäteen, sen mukaan mitä maksukaudesta on sovittu. Palvelun kuukausimaksut peritään laskutuskausittain. Kuukausimaksu on maksettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna asiakkaasta tai asiakkaan vastuulla olevan syyn takia, taikka jos sulkeminen on johtunut Data Help Groupin velvollisuudesta sulkea palvelu. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa ilmoitetuilla tili- ja viitetiedoilla, tai käteismaksun osalta palvelun toimittamisen yhteydessä.

Data Help Group:lla on oikeus periä viivästyneistä maksuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta hinnaston mukainen käsittelymaksu. Lisäksi Data Help Group on oikeutettu perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa laskusta, joka on tarpeen viivästykseen tai virheeseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Asiakkaan tulee tarvittaessa viipymättä tehdä laskuhuomautus. Riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehoituksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palveluista laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

8 Palvelun peruminen tai irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa kuukausiveloitteinen palvelu tai palvelusopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta, ja palvelu päättyy laskutusjakson päätyttyä. Irtisanoessaan palvelun asiakas on velvollinen maksamaan palvelusopimuksen erääntyneet laskut, ja Data Help Group päättää palvelun toimittamisen laskutusjakson päätyttyä. Asiakkaalla on oikeus perua varaamansa kotikäynti- tai etätukipalvelu ilman vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Data Help Group:lla on oikeus irtisanoa kuukausiveloitteinen palvelu tai palvelusopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Data Help Group:in velvollisuus palvelun toimittamiseen päättyy laskutusjakson päättyessä.

Data Help Group:lla on oikeus päättää kuukausiveloitteinen palvelu tai palvelusopimus välittömästi, jos palvelun toimittaminen on Data Help Group:in kannalta kohtuutonta. Asiakas on oikeutettu hyvitykseen, mikäli Data Help Group päättää palvelun kesken laskutusjakson. Hyvitys on enintään toimittamatta jääneiden palveluiden arvoinen. Data Help Group:lla on oikeus perua asennus-, tuki-, opastus- tai muu palvelu ilman vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa.

Tilaus- ja Sopimusehdot – Palveluiden käyttö- ja maksuehdot: Muutokset sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin

Tilaus- ja Sopimusehdot – Palveluiden käyttö- ja maksuehdot: Data Help Group:lla on oikeus muuttaa sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja siten, ettei muutos ole asiakkaan vahingoksi. Data Help Group:lla on oikeus muuttaa palvelua koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi siten, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu:

  • sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä;
  • merkityksellisten tuotantokustannusten tai -rakenteen muuttumisesta;
  • kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista kuten palvelusopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta;
  • palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta;
  • asiakkaan tai asiakasryhmien yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden suojaamisesta tai kehittämisestä;
  • teknisistä järjestelmäuudistuksista;
  • markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muuttumisesta;
  • toiminnan jatkuvuuden ja palvelutason turvaamisesta, kuten poikkeusoloihin varautumisesta tai tietosuojan taikka tietoturvan ylläpitämisestä, seuraamisesta, kehittämisestä tai muuttamisesta.

Data Help Group voi tehdä muutoksen siihen sopimuksen kohtaan, johon muutoksen perusteet joko suoraan tai välillisesti kohdistuvat. Lisäksi Data Help Group:lla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen ehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Data Help Group:lla on oikeus muuttaa sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen palvelusopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia tai maksuja asiakkaan vahingoksi myös, jos muutoksen taustalla on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, esimerkiksi sovittuun hintaan vaikuttava verojen tai muiden julkisten maksujen muutos.

Lisäksi Data Help Group:lla on oikeus tehdä sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi toimenpiteet, jotka vaikuttavat palveluiden tekniikkaan tai palvelun ulkoasuun.

Jos Data Help Group:stä riippumattomasta ja ennakoimattomasta syystä johtuva muutos edellyttää muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin ja asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttöä, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

9.1 Sopimusehtojen, palveluiden ja maksujen muutoksista

Data Help Group ilmoittaa asiakkaalle hänen vahingokseen tehtyjen sopimusehtojen, palveluiden tai maksujen muutoksesta ja sen perusteista ja asiakkaan oikeudesta irtisanoa palvelu kirjallisesti tai sähköisesti esimerkiksi laskun yhteydessä tai sähköpostilla, viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, Data Help Group:illa on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun muutos tai päätös tuli voimaan. Asiakkaan eduksi tehdyistä muutoksista Data Help Group ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan, kuitenkin enintään kolmen (3) kuukauden ajan muutoksen voimaantulosta, oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi siitä palvelusta, jota muutos koskee. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta, jos asiakas ei irtisano sopimusta yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta. Asiakkaalla ei ole muutoksesta johtuvaa irtisanomisoikeutta, jos muutos on asiakkaan eduksi.

10 Riitojen ratkaiseminen

Asiakkaalla on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Palvelu on saatavilla Data Help Groupin asiakaspalvelun aukioloaikoina. Tukipalvelua on saatavilla erilaisiin digilaitteiden ongelmiin. Tietokoneisiin liittyvissä asioissa voidaan edellyttää etäyhteyden käyttöä, jolloin asiakkaan tulee hyväksyä etäyhteyden luominen palvelutukihenkilöön ja asiakkaan tietokoneen välille. Asiakas vastaa asennettavien laitteiden, ohjelmistojen, lisenssien tai muun tarpeiston hankkimisesta, soveltuvuudesta asianomaiseen tarkoitukseen ja niiden toiminnallisuudesta. Asiakas vastaa myös siitä, että laitteet, ohjelmistot ja muu tarpeisto ovat hyväksyttyjä ja että asiakkaalla on ohjelmistojen tai vastaavien osalta asianmukainen käyttö tms. oikeus.