Franchising-yrittäjän ehdot

Franchising-toiminnan kuvaus: Franchisor myöntää Franchiseelle oikeuden käyttää DigiHelp Group Oy:n brändiä, liiketoimintamallia ja tietotaitoa tietoteknisten tukipalveluiden tarjoamiseen erityisesti seniorikansalaisille. Franchisee toimii itsenäisenä yrittäjänä, mutta noudattaa Franchisorin asettamia laatuvaatimuksia ja toimintaperiaatteita. Yrittäjä sitoutuu hankkimaan tarvitsemansa tuotteet tai palvelut Digihelpin hyväksymiltä toimittajilta.

Aloittavan franchising-yrittäjän maksu ja kustannukset: Digihelp Group Oy (jäljempänä ”Digihelp”) myöntää alihankkijalle (jäljempänä ”Yrittäjä” tai ”franchising-yrittäjä”) oikeuden käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia. kaikesta laskutuksista ja myytyjen laitteiden katteista sovitun määrän. Maksu on franchising-maksu, joka kattaa Yrittäjän oikeuden käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia.

Aloittava franchising-yrittäjä:

  • Franchising-maksu: Franchisee suorittaa Franchisorille 2 500 € aloitusmaksun, joka kattaa koulutuksen, aloituspaketin ja alueellisen yksinoikeuden asiakaskuntaan.
  • Kuukausimaksu: Franchisee maksaa 900-600 € kuukausimaksua, joka kattaa jatkuvan tuen ja alueellisen yksinoikeuden ylläpitämisen.
  • Myynnistä tilitettävä määrä: Franchisee maksaa 5-3% välitettyjen laitteiden bruttomyynnistään Franchisorille. Franchisee ei saa myydä omia laitteitaan ilman Franchisorin suostumusta.

Esimerkki: Jos Franchisee veloittaa 89 € per alkava tunti ja 49 € seuraavilta puolituntisilta, Franchiseen on mahdollista saavuttaa 5000 € kuukausitulot työskentelemällä noin 44 tuntia kuukaudessa, kun huomioidaan franchising-maksut ja muut kulut.

Kypsän franchising-yrittäjä laajentuminen:

Kun Franchisee on saavuttanut tietyn myyntitason ja kokemuksen, kuukausimaksu nousee 900 €:oon, mutta myynnistä tilitettävä määrä laskee 3%:iin. Tämä kannustaa suurempaan myyntivolyymiin ja pitkäaikaiseen menestykseen. Kypsää franchising-yrittäjä

Esimerkki: Työntekijän tuomat lisätulot: Mikäli Franchisee palkkaa työntekijän, joka suorittaa 30 asiakaskäyntiä kuukaudessa 89 €:n keskihinnalla, työntekijän tuomat bruttolisätulot olisivat n. 2670 € kuukaudessa. Franchisorin osuuden ja työntekijäkulujen vähentämisen jälkeen Franchisee saa nettotulot työntekijän työstä.

Aloittavan ja kypsän franchising-yrittäjän raja-arvojen erot:

  • Liikevaihdon raja: 100 000 € vuodessa. Tämä raja kuvastaa sitä, että yrittäjä on saavuttanut vakaan asiakaskunnan ja toimintansa on muodostunut kannattavaksi. 100 000 € vuotuinen liikevaihto tarkoittaa noin 8 333 € kuukausittaista liikevaihtoa, joka on realistinen tavoite täysipäiväiselle yrittäjälle, joka on sitoutunut liiketoimintaansa. Tämä raja auttaa erottamaan alkuvaiheen yrittäjät niistä, jotka ovat siirtymässä kasvun ja laajentumisen vaiheeseen.
  • Voittoraja: 20 000 € vuodessa. Tämä tarkoittaa, että franchising-yrittäjän nettoansiot (liikevaihto miinus kulut, mutta ennen veroja) ylittävät 20 000 € vuodessa, mikä osoittaa, että yrittäjä ei ainoastaan ylläpidä liiketoimintaa, vaan myös kasvattaa sitä kannattavasti.

Liiketoiminta-alue: Yrittäjälle määritetään tietyt alueet, joilla hän voi toimia Digihelpin nimissä. Alueet ovat lähtökohtaisesti yksinoikeudellisia, mutta niitä saatetaan laajentaa asiakastarpeiden mukaisesti. Poikkeustilanteissa yksitäistä yrittäjää voi paikata lähialueen yrittäjä palvelun jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi.

Elektroninen varausjärjestelmä: Digihelp käyttää elektronista varausjärjestelmää, joka jakaa työpyynnöt yrittäjille heidän määriteltyjen toiminta-alueidensa mukaan. Järjestelmä ottaa huomioon sekä yrittäjien sijainnin että saatavuuden, ja asiakkaan tarpeet. Yrittäjät voivat itse määritellä ajankohdat, jolloin he ovat saatavilla tehtäviä varten, ja järjestelmä huomioi tämän työtilaisuuksia jaettaessa. Järjestelmän käyttöönotto vaatii Yrittäjiltä sopimuksen noudattamista ja yhteistyötä Digihelpin kanssa varmistaakseen, että järjestelmä toimii sujuvasti ja tehokkaasti. Yrittäjät koulutetaan käyttämään järjestelmää, ja Digihelp tarjoaa teknistä tukea sen käyttöön.

Liiketoiminta-alue ja yrittäjien keskinäinen kilpailu: Yrittäjälle määritellään tietty toiminta-alue, jolla lähtökohtaisesti tarjotaan Digihelpin palveluita. Digihelp ymmärtää ja tunnustaa, että samaan aikaan ja samalla toiminta-alueella voi toimia yrittäjiä samaan aikaan, ja viime kädessä pidättää oikeuden valita parhaaksi näkemänsä palveluntarjoaja tietylle alueelle liikevaihdon ja asiakaspalautteen perusteella.

Ilmoitusjärjestelmä: Digihelp lähettää ilmoituksen saatavilla olevista toimeksiannoista digitaalisen viestintäjärjestelmänsä kautta, jota tässä sopimuksessa kutsutaan ”elektroniseksi ilmoituspalveluksi”. Tämä palvelu lähettää viestit reaaliajassa kaikille toiminta-alueella oleville yrittäjille. Yrittäjä, joka vastaanottaa ilmoituksen elektronisesta ilmoituspalvelusta, on velvollinen vastaamaan tähän viestiin määritellyssä aikataulussa, jos hän on kykenevä suorittamaan toimeksiannon. Ensimmäisenä elektronisen ilmoituspalvelun kautta lähetetty toimeksiantoon kykenevä ja siitä ilmoittava yrittäjä saa kyseisen toimeksiannon. Ilmoitusjärjestelmä suosii kypsempiä yrittäjiä ja hyvän asiakaspalautteen yrittäjiä, mutta ohittaa käytännön tietyn asiakkaan nimenomaisesti toivoman varauksen perusteella.

Yhteiskunnallisten arvojen noudattaminen: Yrittäjä sitoutuu noudattamaan Digihelpin yhteiskunnallisia arvoja ja periaatteita, jotka ovat yhteisön tukeminen, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus. Tämä sisältää sitoumuksen ikääntyneiden henkilöiden kunnioittavaan kohteluun, teknisen tuen tarjoamiseen kulttuurisensitiivisellä tavalla ja edistämään digitaalista osaamista ikääntyneiden keskuudessa. Digihelp kunnioittaa lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, käyttäytyy rehellisesti ja läpinäkyvästi, ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Digihelp pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset, optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään jätteen määrää. Digihelp selvittää franchising-yrittäjien taustat, ja franchising-yrittäjille tarjotaan mahdollisten työntekijöiden taustojen selvittämisessä tukea.

Digihelpin tavaramerkkien käyttö: Yrittäjällä on oikeus käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja logoa liiketoimintansa markkinoinnissa ja mainonnassa, mutta kaikkien mainosmateriaalien on saatava Digihelpin hyväksyntä ennen julkaisua.

Asiakastyytyväisyyden seuranta: Yrittäjä sitoutuu toteuttamaan Digihelpin määrittelemät asiakastyytyväisyysmittaukset ja palautteiden keräysmenetelmät.

Franchising-palvelut: Digihelp tarjoaa yrittäjälle seuraavat palvelut: liiketoiminnan koulutuksen, ajanvarausjärjestelmän, markkinointi- ja mainostuen kautta valmiin asiakaskunnan, brändiarvon, operatiivista tukea, sekä tukea hallintaan ja yritysasiakassuhteiden neuvotteluissa.

Laadunvalvonta: Yrittäjä sitoutuu noudattamaan Digihelpin laatustandardeja ja -käytäntöjä. Digihelpilla on oikeus suorittaa laadunvalvontaa sopimuksen aikana.

Tuki ja koulutus: Digihelp tarjoaa alkuun koulutuksen yrittäjälle, sekä jatkuvaa tukea ja koulutusta liiketoiminnan kehittämiseksi.

Luottamuksellisuus ja kilpailukieltosopimus: Yrittäjä sitoutuu pitämään Digihelpin liiketoimintatiedot luottamuksellisina ja olemaan kilpailematta suoraan Digihelpin kanssa sopimuksen voimassaolon aikana ja 12 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Kirjanpidon tarkastusoikeus: Digihelpillä on tarkistusoikeus ainoastaan niitä osia yrittäjän kirjanpidosta, jotka liittyvät franchising-sopimuksen mukaiseen toimintaan. Tarkastus tulee suorittaa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella tavalla, joka ei häiritse yrittäjän normaalia liiketoimintaa. Yrittäjä on velvollinen antamaan Digihelpille kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat tarkastuksen suorittamiseksi.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen: Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan uusia yrittäjän pyynnöstä tai. Kummatkin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Franchisorilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Franchisee rikkoo sopimusta tai laadunvalvontastandardeja toistuvasti. Virheellinen toiminta voi sisältää, muttei rajoitu, Digihelpin laatustandardien, eettisten periaatteiden tai yhteiskunnallisten arvojen rikkomisen, lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönnin tai franchising-maksujen maksamatta jättämisen. Digihelpin on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti aikeestaan purkaa sopimus, ja yrittäjällä tulee olla kohtuullinen aika korjata toimintansa ennen sopimuksen purkamista.

Vastuu ja vakuutukset: Yrittäjä on itsenäinen toimija ja vastaa omista vakuutuksistaan, veroistaan ja työnantajavelvoitteistaan.

Oikeudelliset kysymykset: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, ja mikäli sopimukseen ei päästä, riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.