Franchising-yrittäjän ehdot

Franchising maksu: Digihelp Group Oy (jäljempänä ”Digihelp”) myöntää alihankkijalle (jäljempänä ”Yrittäjä”) oikeuden käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia. Yrittäjä sitoutuu maksamaan Digihelpille 40% kaikista laskutuksista ja myytyjen laitteiden ja lisenssien ostohintojen välisestä voittomarginaalista. Tämä sisältää kaikki Yrittäjän suorittaman työn kulut. Maksu on franchising-maksu, joka kattaa Yrittäjän oikeuden käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia.

Liiketoiminta-alue: Yrittäjälle määritetään tietyt alueet, joilla hän voi toimia Digihelpin nimissä. Toisin kuin perinteisissä franchising-sopimuksissa, useampi Yrittäjä voi toimia samalla alueella. Tämä mahdollistaa joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun, jossa tarjolla olevat resurssit ovat paremmin käytettävissä.

Elektroninen varausjärjestelmä: Digihelp käyttää elektronista varausjärjestelmää, joka jakaa työpyynnöt yrittäjille heidän määriteltyjen toiminta-alueidensa mukaan. Järjestelmä ottaa huomioon sekä yrittäjien sijainnin että saatavuuden, ja asiakkaan tarpeet. Yrittäjät voivat itse määritellä ajankohdat, jolloin he ovat saatavilla tehtäviä varten, ja järjestelmä huomioi tämän työtilaisuuksia jaettaessa. Järjestelmän käyttöönotto vaatii Yrittäjiltä sopimuksen noudattamista ja yhteistyötä Digihelpin kanssa varmistaakseen, että järjestelmä toimii sujuvasti ja tehokkaasti. Yrittäjät koulutetaan käyttämään järjestelmää, ja Digihelp tarjoaa teknistä tukea sen käyttöön.

Liiketoiminta-alue ja yrittäjien keskinäinen kilpailu: Yrittäjälle määritellään tietty toiminta-alue, jolla hän voi tarjota Digihelpin palveluita. Digihelp ymmärtää ja tunnustaa, että samaan aikaan ja samalla toiminta-alueella saattaa olla useita yrittäjiä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valita haluamansa yrittäjä, mikäli hän solmii kestosopimuksen tai muutoin ilmaisee erityisen toiveen tietylle asiantuntijalle. Tämä varaus tehdään Digihelpin varausjärjestelmän kautta.

Ilmoitusjärjestelmä: Digihelp lähettää ilmoituksen saatavilla olevista toimeksiannoista digitaalisen viestintäjärjestelmänsä kautta, jota tässä sopimuksessa kutsutaan ”elektroniseksi ilmoituspalveluksi”. Tämä palvelu lähettää viestit reaaliajassa kaikille toiminta-alueella oleville yrittäjille. Yrittäjä, joka vastaanottaa ilmoituksen elektronisesta ilmoituspalvelusta, on velvollinen vastaamaan tähän viestiin määritellyssä aikataulussa, jos hän on kykenevä suorittamaan toimeksiannon. Ensimmäisenä elektronisen ilmoituspalvelun kautta lähetetty toimeksiantoon kykenevä ja siitä ilmoittava yrittäjä saa kyseisen toimeksiannon.

Yhteiskunnallisten arvojen noudattaminen: Yrittäjä sitoutuu noudattamaan Digihelpin yhteiskunnallisia arvoja ja periaatteita, jotka ovat yhteisön tukeminen, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus. Tämä sisältää sitoumuksen ikääntyneiden henkilöiden kunnioittavaan kohteluun, teknisen tuen tarjoamiseen kulttuurisensitiivisellä tavalla ja edistämään digitaalista osaamista ikääntyneiden keskuudessa. Digihelp kunnioittaa lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, käyttäytyy rehellisesti ja läpinäkyvästi, ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Digihelp pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset, optimoimaan energiankäyttöä ja vähentämään jätteen määrää.

Tuotteiden hankinta ja hinta: Yrittäjä sitoutuu hankkimaan tarvitsemansa tuotteet tai palvelut Digihelpin hyväksymiltä toimittajilta.

Digihelpin tavaramerkkien käyttö: Yrittäjällä on oikeus käyttää Digihelpin tavaramerkkiä ja logoa liiketoimintansa markkinoinnissa ja mainonnassa, mutta kaikkien mainosmateriaalien on saatava Digihelpin hyväksyntä ennen julkaisua.

Asiakastyytyväisyyden seuranta: Yrittäjä sitoutuu toteuttamaan Digihelpin määrittelemät asiakastyytyväisyysmittaukset ja palautteiden keräysmenetelmät.

Liiketoiminta-alue: Yrittäjän määritetään tietyt alueet, joilla hän voi toimia Digihelpin nimissä. Muita Yrittäjiä ei palkata samalle alueelle, mutta Yrittäjän on sitouduttava keskittymään vain näille alueille.

Franchising-palvelut: Digihelp tarjoaa yrittäjälle seuraavat palvelut: liiketoiminnan koulutuksen, markkinointi- ja mainostuen, operatiivisen tuen, sekä asiakassuhteiden hallinnan.

Laadunvalvonta: Yrittäjä sitoutuu noudattamaan Digihelpin laatustandardeja ja -käytäntöjä. Digihelpilla on oikeus suorittaa laadunvalvontaa sopimuksen aikana.

Tuki ja koulutus: Digihelp tarjoaa alkuun koulutuksen yrittäjälle, sekä jatkuvaa tukea ja koulutusta liiketoiminnan kehittämiseksi.

Luottamuksellisuus ja kilpailukieltosopimus: Yrittäjä sitoutuu pitämään Digihelpin liiketoimintatiedot luottamuksellisina ja olemaan kilpailematta suoraan Digihelpin kanssa sopimuksen voimassaolon aikana ja 12 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen: Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan uusia yrittäjän pyynnöstä tai. Digihelpilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus, jos yrittäjä toimii vakavasti virheellisesti tai rikkoo sopimusehtoja. Virheellinen toiminta voi sisältää, muttei rajoitu, Digihelpin laatustandardien, eettisten periaatteiden tai yhteiskunnallisten arvojen rikkomisen, lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönnin tai franchising-maksujen maksamatta jättämisen. Digihelpin on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti aikeestaan purkaa sopimus, ja Yrittäjällä tulee olla kohtuullinen aika korjata toimintansa ennen sopimuksen purkamista.0

Kirjanpidon tarkastusoikeus: Digihelpillä on tarkistusoikeus ainoastaan niitä osia yrittäjän kirjanpidosta, jotka liittyvät franchising-sopimuksen mukaiseen toimintaan. Tarkastus tulee suorittaa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella tavalla, joka ei häiritse yrittäjän normaalia liiketoimintaa. Yrittäjä on velvollinen antamaan Digihelpille kaikki pyydetyt tiedot ja asiakirjat tarkastuksen suorittamiseksi.

Vastuu ja vakuutukset: Yrittäjä on itsenäinen toimija ja vastaa omista vakuutuksistaan, veroistaan ja työnantajavelvoitteistaan.

Oikeudelliset kysymykset: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, ja mikäli sopimukseen ei päästä, riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.